Zapisy do klasy VII Katolickiej Szkoły Podstawowej

Terminarz przyjęcia ucznia do klasy VII

07 marca 2019 r. godzina 17:00 - zebranie dyrektora szkoły z rodzicami chętnych uczniów do klasy VII

Od 01 marca 2019  r. do 25 marca 2019 r. - termin składania wniosków o przyjęcie do KSP oraz kserokopii świadectwa po klasie V i wykazu ocen na I półrocze klasy VI (druk do pobrania na dole strony)

30 marca 2019 r. (sobota) - test podstawowych kompetencji z języka polskiego i matematyki oraz test kompetencji z języka angielskiego

  • godz. 9.00 – język polski + matematyka [Przykładowe zadania: matematyka; Kwiecień 2017:  matematyka]
  • godz. 10.15 – język angielski

5 kwietnia 2019 r.godz. 9.00 – ogłoszenie listy przyjętych uczniów

do 12 kwietnia 2019 r. - dostarczenie potwierdzenia wpłaty wpisowego i potwierdzenia woli rodzica o przeniesieniu dziecka do naszej szkoły. Uczniowie którzy uczęszczali do Katolickiego Przedszkola, są zwolnieni z opłaty wpisowej.

od 21 czerwca 2019 r . do 24 czerwca 2019 r.  -  dostarczenie  oryginału/poświadczonej kopii świadectwa promocyjnego z klasy VI 

 

O przyjęciu ucznia do szkoły decydują:

  • 50% - oceny z przedmiotów: religia, język polski, matematyka, historia i społeczeństwo, język obcy, przyroda, uzyskane na świadectwie promocyjnym z klasy V oraz za I półrocze klasy VI (max. 72 punkty)
  • 50% - wynik z testu kompetencji język polski +  matematyka i język angielski (max. 72 punkty,  3 części po 24pkt)
  • zachowanie min. dobre

 

Laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach uzyskują maksymalną liczbę punktów z rekrutacji i są przyjęci do szkoły.

 

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci uczęszczających/lub które uczęszczały do Katolickiego Gimnazjum, Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola.

 

Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymują dzieci angażujące się w życie parafii (min. – ministranci, lektorzy, aktywni członkowie grup parafialnych (np. schola) – zaświadczenie od księdza proboszcza.

 

Oferta edukacyjna na cykl dwuletniego kształcenia w klasie VII i VIII

Szkoła oferuje:

- wysoki poziom nauczania,

- bardzo dobre przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz do szkoły ponadpodstawowej,

- skuteczny program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich,

- naukę języków obcych w grupach w rozszerzonym zakresie:

  • język angielski - 5 godz. tygodniowo,
  • język niemiecki lub język francuski - 3 godz. tygodniowo,
  • konwersacje z native speakerem (zajęcia pozalekcyjne w ostatnim roku nauki),

- rozszerzony program informatyki,

- udział w zajęciach na krytym basenie, fitness dla dziewcząt,

- możliwość udziału w wolontariacie,

- możliwość korzystania z II śniadań i domowych obiadów,

- system stypendiów naukowych i socjalnych.


Dodatkowo dla chętnych uczniów:

- przedmiotowe koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- wyjazdy na warsztaty i przedstawienia w języku angielskim,

- koło „Miłośników teatru” - wyjazdy na spektakle do Krakowa, Bielska - Białej, Katowic,

- „Spotkania z fizyką” - wyjazdy na Uniwersytet Śląski,

- udział w różnych wycieczkach krajoznawczo – turystycznych, wyjazdach rekolekcyjnych, trekkingowych, narciarsko-snowboardowych.

Szkoła działa pod patronatem Ambasady Francuskiej i prowadzi także klasę frankofońską (dodatkowo 1 godz. francuskiego) - rozszerzony program nauczania języka francuskiego i kultury francuskiej.

 

Załączniki:

Oświadczenie woli rodzica o przeniesieniu ucznia  [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Wykaz ocen [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Podanie o przyjęcie [ wersja DOC] [ wersja PDF]

Zaświadczenie z parafii [ wersja DOC] [ wersja PDF]